Deze link brengt je naar de gedrag- en ethische codes voor trainers, ouders, sporters en juryleden! 

Het ABC van OTV!

 • INTERN REGLEMENT VOOR DE LEDEN VAN OTV NAZARETH (2022-2023)

Belangrijk:

 1. Er is sinds seizoen 2020-2021 een nieuw circulatieplan ingesteld voor het betreden van de zaal: ingang langs de parking (zijde kunstgrasveld), uitgang aan de andere zijde van de zaal (via de branddeur)
 2. Kleuters 3 zullen opgewacht worden door de trainers in de inkomhal van de turnhal (zijde kunstgras-voetbalveld). De andere kleuters (2 en 1) gaan rechtstreeks met hun ouders naar de oude turnhal. Na de training blijft de trainer bij de kinderen tot ze afgehaald zijn, maximaal 5 minuten na de les.
 3. We laten geen ouders toe in de turnhal. We organiseren ons nog zodat er een aantal kijkmomenten kunnen doorgaan. Hoe dit zal verlopen is heden nog niet duidelijk. U kan altijd door het raam kijken naar de trainingen.
 4. Indien u het nodig zou hebben: bij ongeval tijdens een training dient u een medisch attest te downloaden via de website van OTV of van de Gymfed. U laat dit invullen door de arts (en ook een deel door uzelf). Aansluitend stuurt u dit door naar otvnazarethongevallen@gmail.com

VOOR DE TRAINING

 1. Alle gymnasten worden 5 minuten voor de start van de trainingen in de sporthal verwacht. Zo kan iedereen tijdig beginnen!
 2. Bij het toekomen in de zaal kan je de schoenen onderaan de kastjes plaatsen, in de hal aan de valkuil. In de kastjes zijn grotere vakjes voorzien om rugzakken en sporttassen op te bergen. We houden de kasten graag vrij, om rommel te vermijden.
 3. Als lid van onze vereniging ben je verzekerd bij de GYMFED. Je bent pas verzekerd als je lidgeld betaald is.
 4. Ouders worden verondersteld hun kind tot aan de turnhal te begeleiden (zie hoger – nieuwe punten) en na te gaan of er al dan niet les is. Door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval…) is het mogelijk dat een les niet kan doorgaan.
 5. Elke wijziging in tijdstip of locatie van de lessen worden in principe via mail of whatsapp meegedeeld. Vraag uw kind naar eventuele berichten of kijk op facebook of op de website van de club www.otvnazareth.be voor de kalender.

TIJDENS DE TRAINING

 1. Kledij: 
  1. We verwachten dat gymnasten tijdens de training altijd de haren vastbinden.
  2. Oorbellen, kettingen, armbanden en ringen zijn verboden tijdens de training. 
  3. Gymnasten laten hun bezittingen achter in de voorziene hokjes en zorgen ervoor dat ze op tijd omgekleed zijn.
  4. Gymnasten doen geen kousen aan op de toestellen. Als dit absoluut noodzakelijk zou zijn zorg dan voor antislipkousen.
  5. Op de website en op het prikbord kunnen de gymnasten de nodige info terugvinden over de verplichte kledij per groep en over gepaste kledij tijdens de trainingen.
 2. Het is verboden voor niet-leden om de toestellen te gebruiken of om in de ‘turnzone’ te komen.
 3. Toestellen opstellen en opruimen gebeurt gezamenlijk dus… iedereen helpt mee. Als iedereen helpt kunnen de gymnasten sneller turnen. Er zal bij de start van het schooljaar voldoende informatie ophangen in de zaal zodat voor iedereen duidelijk is waar welk materiaal hoort.
 4. Het is om veiligheidsredenen absoluut niet toegestaan aan niet-gymnasten om plaats te nemen in de turnzone of op de toestellen die de turnzone scheiden van de gang. 
 5. Er worden GEEN grote pauzes voorzien! Gymnasten nemen dus geen eten mee naar de zaal. Eten in de zaal is dan ook verboden. Er zijn wel kleine pauzes voorzien waarin de gymnast een slokje water mag drinken. Enkel opgevulde en hervulbare flessen worden toegestaan. Geen PMD bij OTV! Drinken kan enkel aan de kastjes.

NA DE TRAINING

 1. Je blijft niet langer dan noodzakelijk hangen in de kleedkamers. De kleedkamers worden net achtergelaten.
 2. De zaal wordt netjes achtergelaten. Laat waardevolle voorwerpen thuis, de club is niet aansprakelijk voor diefstal.
 3. Kinderen worden op tijd afgehaald. Kan het uitzonderlijk iets later zijn, gelieve de trainer in kwestie hiervan te verwittigen.

ALGEMENE AFSPRAKEN

 1. In de gymgroepen worden de gymnasten ingedeeld op basis van leeftijd. In de competitie groepen worden de gymnasten op basis van leeftijd en capaciteiten ingedeeld. Dit gebeurt aan de hand van testen, resultaten van wedstrijden en doorstroming uit andere groepen.
 2. Voor en na de training is het verboden de toestellen te gebruiken. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Enkel gymnasten die training hebben mogen zich in de turnzone bevinden. Zoniet blijft iedereen wachten in de daarvoor voorziene wachtzone (de ‘gang’).
 3. Trainen in de vrije tijd (en dus buiten de trainingen om) is niet toegestaan. Enkel in overleg met het bestuur kan hiervan eventueel (en onder voorwaarden) afgeweken worden.
 4. Het sportieve jaar loopt tussen 1 september en half juni en bevat ongeveer 33 weken training. In die 33 weken zijn ook de onderbrekingen voor wedstrijden, turnfeesten etc voorzien. 
 5. Er zijn geen trainingen tijdens de schoolvakanties of op officiële feestdagen tenzij anders meegedeeld. Het eerste weekend van de vakanties gaan de trainingen normaal gezien steeds door. De trainingen worden hernomen de eerste maandag na de verlofperiode. Voorbeeld: herfstverlof 2021: trainingen gaan door op zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober. De eerstvolgende training is voorzien vanaf maandag 8 november.
 6. OTV voldoet aan de privacy-wetgeving volgens de GDPR.
 7. Er wordt medewerking verwacht van alle leden bij de verschillende activiteiten die OTV ten voordele van de club organiseert. Dit gaat over het turnfeest, wedstrijden, truffelverkoop, andere inzamelacties, … De trainers zullen je hierover ten gepaste tijde inlichten.
 8. Alle leden die zich inschrijven bij de recrea- en competitiegroepen (zijnde Gymtopia 1 (4 uur en 6 uur) – Gymtopia 2 (4 en 8 uur) –  TTM– TTJ – I8 & I9 – pupillen – C ploeg – B ploeg – A ploeg – tumbling competitie) nemen minimaal 2 keer per jaar deel aan wedstrijden. Geen deelname aan de wedstrijden kan een reden zijn om niet meer tot de groep toegelaten te worden en doorverwezen te worden naar een niet-competitie groep.
 9. Alle gymnasten van de recrea- en competitiegroepen (zie punt hierboven) moeten beschikken over de verplichte kledij bij de wedstrijden. Vraag ernaar bij de trainers of bij de verantwoordelijke van het bestuur voor de kledij. Er worden begin september een aantal ‘pasdagen’ georganiseerd.
 10. OTV heeft Peter Vermaerke aangesteld als API (AanspreekPunt Integriteit). Peter is bereikbaar als trainer ‘tumbling – recrea’ en op het nummer 0476 / 98 79 58. We voorzien ook een tweede API, zijnde An Decreus. We voegden haar gegevens toe op de website van OTV.
  • Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.
  • Wat is een API? De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.
 11. Bij problemen of vragen allerhande, neem zo vlug mogelijk contact op met het bestuur  (gegevens van alle bestuursleden zijn te vinden op de website):
  • Chantal Alessi – voorzitter: 0486 / 72 70 49
  • Leoniek Vaal – verantwoordelijke dans: 0473/59 85 19
  • Of via e-mailadres van de club otvnazareth@gmail.com
 12. Indien de gymnast minder dan 50% in eerste trimester aanwezig is op de trainingen gaan we ervan uit dat er onvoldoende interesse is en geven we de plaats vrij aan personen die op de wachtlijst staan.
 13. Bij sommige groepen kan je pas deelnemen vanaf een bepaalde leeftijd (trampoline, tumbling, free-running). 
 14. Voor volgende groepen is aanwezigheid op de trainingen verwacht, uitzonderlijke afwezigheid wordt op voorhand aan de trainer gemeld en besproken. 
  1. Gymtopia 1 en 2 (4 uur, 6 uur, 8 uur)
  2. Competitiegroepen A, B, C
  3. Tumbling competitie
  4. TTM, TTJ
 15. In functie van progressie en wedstrijden worden gymnasten in principe op elke training verwacht. Uitzonderlijk eens een training missen kan altijd. Systematisch trainingen missen in deze groepen kan een reden zijn om de gymnast door te verwijzen naar een niet competitie-groep. Het is de trainer, in overleg met het bestuur, die daarover zal beslissen, nadat de gymnast (en ouders) hier eerst wordt over aangesproken.
 16. Combinatie verschillende groepen: Het is niet meer mogelijk om in te schrijven in verschillende groepen wanneer men niet alle lessen kan volgen. Bijvoorbeeld: inschrijven bij TTM (2 trainingen, dus 4 uur training) en ook bij trampoline (waar men dan maar 1 training zou volgen ipv 2 trainingen). Deze mogelijkheid vervalt

Lidgelden

 1. Lidgelden worden bij de inschrijving online betaald voor een volledig jaar. In uitzonderlijke gevallen en na aanvraag via mail kan het lidgeld opgesplitst worden in twee delen. De online betalingen lopen via een betalingssysteem genaamd ‘Mollie’. De betalingen dienen 1 maand na inschrijving (ten laatste) in orde te zijn, zoniet wordt de plaats weer vrijgegeven aan personen op de wachtlijst.
 2. Starten kan op ieder moment van het schooljaar , de lidgelden worden maar 1 maal aangepast, namelijk na de Kerstvakantie. 
 3. Het lidgeld omvat een vast deel voor administratiekosten en een variabel deel lesgeld.
 4. Bij langdurige afwezigheid waardoor er geen training kan gevolgd worden (minimum 8 weken en een medisch attest) kan het bestuur besluiten om een deel van het lidgeld terug te betalen. Het betreft dan een deel van het gedeelte ‘lesgeld’. Dit bedrag zal in verhouding staan tot de duur van de afwezigheid / totaal aantal voorziene lesweken.
 5. Wanneer een lid gedurende het jaar stopt bij OTV, wordt geen lidgeld terugbetaald.
 6. Trainingen gedurende de zomerperiode zijn apart te betalen (3,5 euro per uur). Je kan terecht bij de trainers voor de juiste gegevens. Een betalingsuitnodiging zal bezorgd worden in september / oktober.
 7. De gemeente Eke-Nazareth voorziet een vergoeding voor een eerste inschrijving bij een sportclub uit Eke-Nazareth. Gegevens zijn te downloaden via de gemeentelijke website.
 8. In geval van langdurige overmacht voorziet OTV in een gedeeltelijke terugbetaling van de lidgelden (een deel van het deel ‘lesgeld’ – zie verder). Afhankelijk van de situatie en duurtijd zal bepaald worden over welk bedrag dit zal gaan. Het bestuur van OTV wil er in elk geval over waken dat het voortbestaan van de club gewaarborgd blijft, dat zal de leidraad zijn in de bepaling van de terugbetaling. Een aantal onbekende factoren zijn oa de mogelijkheid tot geven van online trainingen, beschikbaarheid zaal, de opgelegde voorwaarden per leeftijd, de grootte van bubbels, deeltijdse trainingen, andere – nu nog niet gekende – voorwaarden, … Onderbrekingen korter dan 8 weken worden hoe dan ook niet gecompenseerd (zie ook ‘afwezigheid met medisch attest).